Polisi Data Peribadi

Polisi Data Peribadi​

Mengenai Polisi Data Peribadi dan PDPA 2010

Garden International School (“GIS”) memberi komitmen untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia (PDPA) 2010 dalam melindungi maklumat peribadi yang telah diproses oleh GIS. Polisi Data Peribadi ini menerangkan polisi dan amalan GIS berkenaan dengan data peribadi sebelum anda memberi data peribadi anda kepada kami ketika mengunjungi laman web gardenschool.edu.my (“Laman”) atau melalui kaedah-kaedah lain seperti yang dinyatakan dalam seksyen “Sumber Data Peribadi Anda” di bawah.

Definisi​

Untuk tujuan Polisi Data Peribadi ini:

Anda” atau apa-apa kata terbitannya, seperti yang digunakan di sini merujuk kepada pemilik data peribadi, dan bagi pelajar, terbitan ini merangkumi pelajar dan ibu bapa / penjaga sah pelajar tersebut.

Garden International School (“GIS”)” atau disebut sebagai “Syarikat” atau “Kami” dalam Perjanjian ini merujuk kepada Garden Internasional School.

TEG” merujuk kepada Taylor’s Education Group.

Akaun” bermaksud akaun unik yang diberi kepada Anda untuk mengakses Perkhidmatan kami atau mana-mana bahagian Perkhidmatan kami.

Laman Web” atau “Laman” merujuk kepada Laman web Garden International School yang boleh diakses melalui gardenschool.edu.my

Perkhidmatan” merujuk kepada Laman Web dan / atau servis yang disediakan oleh Garden International School.

Pembekal Perkhidmatan” bermaksud setiap orang semula jadi atau sah yang memproses data tersebut bagi pihak Syarikat. Ini merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diupah oleh Syarikat untuk memfasilitasi Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau membantu Syarikat menganalisa bagaimana Perkhidmatan digunakan.

Pihak ketiga Social Media” servis merujuk kepada mana-mana laman web atau mana-mana laman web rangkaian sosial di mana pengguna boleh log masuk atau membuka akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

Data Peribadi” adalah segala maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau dikenali. Umumnya, data peribadi yang Kami kumpul dan proses, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

Nama, Nombor pengenalan (Kad Pengenalan), Nombor pasport, Alamat, Nombor Perhubungan, Alamat e-mel peribadi, Foto dan gambar, Kewarganegaraan, Jantina Pelajar, Tarikh lahir, Kelayakan sebelumnya, Status perkahwinan ibu bapa / penjaga, Maklumat orang hubungan kecemasan, Maklumat berkaitan dengan bil, pekerjaan.

Data Peribadi Sensitif” di bawah Akta PDPA termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

Kaum, agama, data yang berkaitan dengan kesihatan, rekod salah laku dan tindakan tatatertib, catatan kesalahan jenayah, perintah mahkamah keluarga

Akibat pandemik Covid-19, kami mengumpul dan memproses maklumat baru mengenai pelajar, ibu bapa, pelawat dan kakitangan (“Individu”) termasuklah sama ada individu itu menunjukkan gejala virus, status kesihatan individu-individu dari rumah-tangga yang sama, keputusan ujian Covid-19, dan lokasi yang dikunjungi sejak wabak Covid-19 bermula.

Maklumat sensitif ini harus dilayan dengan berhati-hati oleh pihak sekolah dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu. Ia tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit anda melainkan keperluan untuk melindungi kepentingan, kesihatan, keselamatan, kecemasan anda atau dalam konteks krisis Covid-19.

Cookies” adalah fail kecil yang mengandungi maklumat pengguna yang diakses oleh laman web dan disimpan dalam komputer, peranti mudah alih atau peranti lain seperti perincian sejarah anda di laman web tersebut.

Peranti” bermaksud mana-mana peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

Maklumat Peranti” atau “Data Penggunaan” merujuk kepada informasi yang Kami kumpulkan ketika anda mengunjungi Laman web ini. Kami secara automatik mengumpulkan maklumat tertentu mengenai peranti Anda, termasuk maklumat mengenai penyemak imbas web Anda, alamat IP, zon waktu, dan beberapa cookies yang dipasang pada peranti anda. Selain itu, semasa anda melayari Laman web, Kami mengumpul maklumat setiap laman web atau produk yang anda lihat, laman web atau istilah carian yang merujuk anda ke Laman, dan maklumat mengenai bagaimana anda berinteraksi dengan Laman web.

Sumber Data Peribadi Anda

Sebilangan besar, jika tidak semua, data peribadi Anda diperoleh dari anda secara langsung, baik dari sumber berikut atau dari maklumat lain yang anda berikan, dan ini mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • secara peribadi melalui telefon;
 • pelbagai jenis borang Pertanyaan, Permohonan dan / atau Pendaftaran;
 • semua servis sokongan dan / atau Borang Permintaan berkaitan perkhidmatan GIS
 • dokumen dan / atau sijil kelayakan sebelumnya
 • melalui alat dalam talian: seperti aplikasi dan perisian lain yang digunakan oleh sekolah kami;
 • dari dokumentasi elektronik dan kertas: termasuk tetapi tidak terhad kepada e-mel, invois, borang pendaftaran, surat ke sekolah kami, borang persetujuan (contohnya: pendaftaran, lawatan, borang persetujuan), laman web sekolah kami atau media sosial yang dikendalikan oleh sekolah;
 • melalui mana-mana kamera CCTV yang terdapat di sekolah kami.

 

Dalam beberapa keadaan, Data Peribadi Anda mungkin diperoleh dari sumber luaran termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • dari pihak ketiga seperti institusi pendidikan sebelumnya, agensi penguatkuasaan undang-undang dan entiti kerajaan lain;
 • penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan mana-mana pihak ketiga masa depan yang berkaitan atau berkaitan dengan perkara di atas;
 • Data Peribadi yang tersedia di domain awam;
 • Maklumat Peranti menggunakan teknologi berikut:
  • “Cookies” adalah fail data yang diletakkan pada peranti atau komputer Anda dan sering menyertakan pengecam unik tanpa nama. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cookies, dan cara mematikan cookies, lawati http://www.allaboutcookies.org.
  • “Fail log” mengesan tindakan yang berlaku di Laman, dan mengumpul data termasuk alamat IP Anda, jenis penyemak imbas, penyedia perkhidmatan Internet, halaman rujukan / keluar, dan cap tarikh / waktu.
  • “Web beacon”, “tag”, dan “pixel” adalah fail elektronik yang digunakan untuk merakam maklumat tentang bagaimana anda melayari Laman web ini.

Data Peribadi yang Kami Proses

GIS mengumpul dan memproses data peribadi dan Data Peribadi pelajar dan Sensitif anda untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam bahagian seterusnya.

Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan Data Anda

Tujuan-tujuan data peribadi dikumpul dan diproses lebih lanjut merangkumi, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

Tujuan
Contoh
Untuk menyedia dan mengekalkan perkhidmatan kami dan menguruskan akaun anda
• Untuk mengurus dan bertindak balas terhadap pertanyaan;
• Memproses permohonan kemasukan;
• Memproses permohonan bantuan kewangan, biasiswa dan bursa;
• Untuk memproses permohonan untuk perkhidmatan lain yang disediakan;
• Untuk pelajar maju dari mana-mana Sekolah ke institusi lain dalam Kumpulan Pendidikan Taylor’s (TEG);
• Untuk menguruskan yuran pengajian dan pembayaran lain;
• Untuk mengejar / mengumpulkan jumlah tunggakan oleh ibu bapa / penjaga kami;
• Untuk mendidik atau hal pembelajaran pelajar;
• Menyelenggarakan daftar pelajar / kelas;
• Menyimpan maklumat peribadi pelajar, rekod akademik dan bukan akademik; • Untuk menyokong kesejahteraan dan kesihatan sosial dan emosi pelajar;
• Untuk memberi sokongan pentadbiran, kaunseling dan perkhidmatan pastoral yang berkaitan;
• Untuk menyelenggarakan keperluan perubatan pelajar;
• Untuk semua dan keperluan sampingan lain yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kami seperti mengadakan kelas dalam talian, pembekalan komputer, iPad, bentuk perkhidmatan telekomunikasi dan teknologi lain;
• Untuk mengurus dan menyelenggara akaun dan kemudahan Anda.
Untuk menghubungi atau memberi anda berita atau maklumat
• Untuk menghubungi keluarga terdekat sekiranya berlaku kecemasan;
• Untuk mentadbir hal berkenaan graduan / tamat pengajian dan alumni;
• Untuk berkomunikasi dengan pelajar atau ibu bapa mengenai sebarang pengumuman penting.
Untuk menguruskan permintaan Anda
• Untuk menguruskan penggunaan kemudahan seperti perpustakaan, makmal dan sebagainya;
• Untuk memudahkan latihan, penempatan atau pengalaman kerja serta aktiviti berkaitan kokurikulum dan acara GIS lain;
• Untuk menjawab pertanyaan dan maklumbalas / aduan anda dan menyelesaikan pertikaian.
Lain-lain
• Untuk mengumpul maklumat untuk pihak berkuasa atau lembaga peperiksaan berkanun tempatan atau antarabangsa yang berkaitan;
• Untuk memenuhi dan mematuhi apa-apa keperluan yang berkaitan dengan undangundang, peraturan, audit atau keselamatan, termasuk untuk:
    • mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengurangkan risiko bahaya yang dapat dijangkakan kepada pelajar, kakitangan dan pelawat (tugas penjagaan atau “duty of care”);
    • membuat penyesuaian yang wajar untuk pelajar kurang upaya (undang-undang anti-diskriminasi);
    • menyediakan tempat kerja yang selamat (undang-undang kesihatan dan keselamatan pekerjaan “occupational health and safety law”).
• Mematuhi arahan dan perintah pemerintah;
• Untuk membolehkan Sekolah dan pelbagai Jabatan:
    • memastikan pengurusan, sumber dan pentadbiran sekolah yang berkesan;
    • memenuhi fungsi dan tugas berkanun dan mematuhi keperluan pelaporan;
    • merancang, membiayai, memantau, mengatur dan menilai dasar, perkhidmatan dan pelbagai fungsi Sekolah;
    • menyiasat kejadian di sekolah dan / atau menanggapi tuntutan undang-undang terhadap Sekolah, termasuk mana-mana jabatannya.
• Untuk fungsi dalaman Sekolah seperti menilai keberkesanan pemasaran, penyelidikan pasaran, analisis statistik dan pemodelan, pelaporan, audit dan pengurusan risiko dan untuk mencegah penipuan; • Apa-apa tujuan lain yang demi penyelenggaran lancar GIS

Penyediaan Maklumat

Penyediaan semua maklumat yang diminta dalam borang GIS yang berkaitan adalah wajib, kecuali dinyatakan sebaliknya, untuk membolehkan kami memproses permohonan / permintaan anda dan menawar Perkhidmatan kami kepada anda. Segala maklumat sensitif hendaklah dilayan dengan berhati-hati oleh GIS dan hanya akan digunakan untuk tujuan tertentu. Data sedemikian tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit anda melainkan jika diperlukan untuk melindungi kepentingan penting anda.

Sekiranya anda gagal memberikan maklumat tersebut, Sekolah mungkin tidak dapat memproses permintaan anda dan / atau memberikan anda perkhidmatan yang sesuai/relevan.

Penzahiran Data Peribadi Anda​

GIS akan menjaga kerahsiaan maklumat peribadi anda melainkan sekiranya anda telah memberikan persetujuan bertulis untuk penzahiran tersebut, atau dalam jangkaan pengungkapan yang dibenarkan di bawah undangundang / garis panduan yang berlaku atau dengan perintah mahkamah. GIS boleh menzahirkan maklumat Anda kepada kategori pihak ketiga seperti yang disenaraikan di bawah ini (tidak terhad kepada):

 • Kementerian Pendidikan, pihak berkuasa awam lain yang berkaitan seperti jabatan / agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • Jabatan Imigresen Malaysia dan agensi yang dilantik;
 • Kedutaan asing dan agensi yang dilantik;
 • Penaja pelajar termasuk ibu bapa / penjaganya;
 • Ejen, pelaksana, pentadbir atau wakil sah anda;
 • Pihak ketiga yang menyediakan latihan kerja atau penempatan pekerja;
 • Badan profesional atau pentauliahan;
 • Badan peperiksaan;
 • Pihak Ketiga yang terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset;
 • Pihak Ketiga yang dilantik oleh GIS untuk menyediakan perkhidmatan, seperti berikut tetapi tidak terhad, kepada juruaudit, peguam, kontraktor, syarikat percetakan, pemproses data, ejen permohonan pass/visa, ejen pengambilan pelajar, ejen lain yang sah, wakil perundangan, penyedia teknologi (untuk menyokong pengembangan, pelaksanaan dan penyelenggaraan persekitaran dalam talian / maya), agensi pelancongan, penganjur latihan, kelas dalam talian dan syarikat insurans;
 • Institusi atau syarikat lain dalam kumpulan Taylor’s Education Group di dalam dan di luar Malaysia.

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda penting bagi Kami. Kami memastikan bahawa pemprosesan data peribadi anda dilakukan dalam persekitaran yang selamat untuk mencegah kehilangan, perubahan dan pemusnahan dan penyalahgunaan data peribadi anda. Protokol standard kami merangkumi

 • keselamatan aplikasi: enkripsi lalu lintas, kata laluan yang dicirikan dengan kuat, perlindungan terhadap kerentanan seperti skrip lintas tapak, suntikan SQL, pancingan data, dan lain-lain. Page 5 Rev. 24/5/21
 • Keselamatan rangkaian: firewall dan sistem untuk mengesan tingkah laku yang mencurigakan, menghentikan niat jahat untuk mendapatkan akses, atau menjejaskan ketahanan perkhidmatan
 • Keselamatan organisasi: dasar akses, log audit dan perjanjian kerahsiaan (confidentiality agreements).
 • Keselamatan fizikal: mencegah akses tanpa izin ke infrastruktur memproses data peribadi.
 • Keselamatan prosedur: Proses pengurusan IT (teknologi maklumat) untuk meminimumkan risiko kesalahan manusia atau rejim pengujian untuk mengenal pasti kelemahan perisian sebelum melepaskan ciri baru ke perkhidmatan cloud kami, atau polisi untuk memastikan data hanya diproses atas arahan dari pelanggan kami

 

Apabila maklumat sensitif (seperti maklumat kad kredit atau debit) dihantar ke Laman atau melalui Laman, kami memastikan kesulitan maklumat tersebut. Apabila butiran kad kredit dikumpul, kami hanya menyerahkannya untuk diproses mengikut keperluan. Kami tidak pernah menyimpan butiran kad kredit yang lengkap. Kami mengikuti standard industri yang diterima umum untuk melindungi maklumat peribadi yang dihantar kepada kami, baik semasa penghantaran dan setelah kami menerimanya.

Sila bantu kami mengemaskini rekod kami dengan memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada alamat e-mel anda dan maklumat hubungan lain.

Penyimpanan Data Peribadi Anda

Data anda akan diproses dan disimpan selagi diperlukan untuk tujuan yang dijelaskan dalam Polisi Data Peribadi ini dan juga untuk tujuan memastikan keselamatan dan integriti sistem maklumat GIS. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi Anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika Kami diminta untuk menyimpan data Anda untuk mematuhi undang-undang yang tertentu), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian sah dan polisi kami.

GIS juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman kami. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka masa yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan demi meningkatkan fungsi layanan/servis Kami, atau jika wajib menyimpan data tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama

Pemindahan Data Peribadi​

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi GIS dan di tempat lain di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada.

Ini bermaksud bahawa maklumat ini dapat dipindah ke, dan disimpan di komputer yang berada di luar negeri, wilayah, negara, atau bidang kuasa pemerintah yang lain di mana undangundang perlindungan data mungkin berbeza dari yang ada di bawah bidang kuasa di mana Anda berada. Persetujuan anda terhadap Polisi Data Peribadi ini diikuti oleh penyerahan maklumat mewakili persetujuan anda untuk pemindahan data tersebut.

GIS akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan data anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Polisi Data Peribadi ini dan tidak akan melakukan pemindahan Data Peribadi anda ke organisasi atau negara kecuali ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan data dan maklumat peribadi anda yang lain.

Hak Untuk Mengakses Dan Kewajiban Subjek Data

Anda berhak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh GIS di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi (“Akta”). Kami akan berusaha memastikan rekod anda lengkap, tepat dan terkini. Sekiranya anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa rekod Anda dengan kami tidak tepat, tidak lengkap atau tidak dikemaskini, sila beritahu GIS tepat pada masanya. Sekiranya Anda ingin meminta akses, Page 6 Rev. 24/5/21 atau membetulkan data yang dipegang oleh GIS atau menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan data / penggunaan data peribadi Anda oleh kami, sila hantar permintaan anda kepada pentadbir laman web di:

 • (603) 6209 6888 (telefon)
 • (603) 6201 5688 (faksimili)
 • enquiry@gardenschool.edu.my (e-mel)

 

GIS berhak mengenakan yuran pentadbiran untuk memproses sebarang permintaan akses data. Segala permintaan untuk melaksanakan hak Anda akan diberikan bersesuaian dengan Akta. Dimaklumkan bahawa berdasarkan Akta, permintaan Anda dapat ditolak dalam keadaan tertentu.

Walaupun kami hanya memproses data peribadi Anda untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas, sekiranya data peribadi Anda diproses untuk tujuan lain (dengan persetujuan Anda), Anda berhak meminta kami menghentikan pemprosesan tersebut. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberi dan / atau gagal memberi kami data peribadi tersebut (dan / atau memutuskan untuk tidak memberi Kami persetujuan untuk memproses data peribadi anda, termasuk persetujuan eksplisit untuk data peribadi sensitif), Kami tidak akan dapat melaksanakan kontrak pendaftaran anak dengan sekolah atau memproses permohonan untuk mendaftar dengan sekolah kami atau memberikan perkhidmatan yang diperlukan kepada anda. Oleh itu, jika anda memutuskan untuk tidak memberikan maklumat wajib kepada kami, ini bermaksud bahawa Kontrak Pendaftaran Sekolah mungkin harus ditamatkan atau bahawa tawaran tempat pendaftaran anak ke sekolah tidak akan dibuat.

Pautan ke Laman-laman Web Lain

Laman kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Sekiranya anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami menyarankan Anda untuk mengkaji Polisi Data Peribadi setiap laman web yang anda lawati.

Pautan ke laman web lain bukan merupakan sokongan kami terhadap kandungan, sudut pandang, ketepatan, pendapat, dasar, produk atau perkhidmatan laman web yang lain. Sebaik sahaja anda menavigasi dari laman web ini ke laman web lain, Anda tertakluk pada terma dan syarat laman web tersebut, termasuk peruntukan Polisi Data Peribadinya.

Pindaan Polisi Data Peribadi

Polisi ini dapat dikaji dan dipinda dari semasa ke semasa. Kami akan menyampaikan perubahan tersebut bersama dengan Dasar yang dikemas kini di laman web GIS di gardenschool.edu.my dan / atau cara komunikasi lain yang sesuai seperti yang ditentukan oleh GIS Ibu bapa dan pelajar dinasihatkan untuk mengunjungi laman web GIS dalam masa ke masa untuk memeriksa sebarang kemas kini dan perubahan pada Notis ini.

Rev: 05/2021